I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení. A upravuje právny vzťah medzi predávajúcim, ktorým je:

1.2. Predávajúcim je spoločnosť

Obchodné meno: Mangalica farma, s.r.o.
Sídlo: Pavlov Dvor 9, Hurbanovo 947 03, Slovensko

Spoločnosť zapísaná dňa 28.05.2008 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka 22353/N.

IČO: 44159897
IČ DPH: SK2022620512
Predávajúci je platiteľom DPH (Dane z pridanej hodnoty)

Bankový účet
IBAN: SK88 0900 0000 0050 5457 3165
SWIF (BIC): GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, najmä zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.2.1. Kontakt a adresa predávajúceho je:

Mangalica farma, s.r.o., Pavlov Dvor 9, Hurbanovo 947 03, Slovensko
E-mailová adresa: eshop@mangalicafarma.sk
Telefónne číslo: +421 948 654 704

1.3. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ pri uplatňovaní práv z vád veci (tovaru), alebo služieb v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku s predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho www.mangalicafarma.sk

1.4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho a obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu.

1.6. Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzická osoba, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa tohto Reklamačného poriadku a podľa Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na stránke predávajúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

1.7. Týmto reklamačným poriadkom sa upravujú právne vzťahy medzi kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a predávajúcim.

1.8. Právne vzťahy vyplývajúce z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (osoby, ktoré nie sú v postavení spotrebiteľa) sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.9. Produkty sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho.

1.10. Pojem vec je v prípadoch, v ktorých to povaha veci v zmysle tohto reklamačného poriadku umožňuje totožný s pojmom tovar, alebo služba.

II. Odkazy

2.1. Na vzťahy zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, alebo služieb (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (spotrebiteľmi), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2.2. Právne vzťahy vyplývajúce z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (osoby, ktoré nie sú v postavení spotrebiteľa) sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)

3.1. Predávajúci je povinný dodať vec (tovar), alebo službu v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).

3.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec, alebo služba pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Odporúčame kupujúcemu aby vady tovarov, alebo služieb uplatnil u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3.3. Kupujúci je oprávnený predávanú vec, alebo službu pred prevzatím prezrieť.

IV. Záručná doba

4.1. Vzhľadom na sortiment nášho obchodu - mäsové výrobky - poskytujeme záruku v trvaní dátumu spotreby daného výrobku, ktorý je uvedený na obale každého výrobku. Preto odporúčame, aby si zákazník po prevzatí tovaru skontroloval dátum spotreby a v prípade nezrovnalostí nám to bezodkladne oznámil.

V. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

5.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady veci, tovaru, alebo služby na adrese: Mangalica farma, s.r.o., Pavlov Dvor 9, Hurbanovo 947 03, Slovensko

Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť osobne reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni spoločnosti, v ktorej je prijatie reklamácie vzhľadom na povahu veci možné, alebo v sídle spoločnosti. Odporúčame kupujúcemu aby k uplatneniu reklamácie za  využil tento Reklamačný formulár: https://www.mangalicafarma.sk/img/cms/dokumenty/reklamacny-protokol.pdf

Pri reklamácii predávajúci odporúča kupujúcemu doložiť záručný list, alebo iný doklad o zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.2. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.3. Za ukončenie reklamačného konania (reklamácie) sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia, alebo zamietnutie reklamácie v zmysle podmienok ustanovených zákonom.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho.

6.2. Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu. Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.

6.3. V prípade zmeny v Reklamačnom poriadku, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Reklamačného poriadku platného a účinného pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

7.4. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia v Internetovom obchode predávajúce dňa 01.05.2021.

Prílohy - dokumenty k stiahnutiu

Reklamačný formulár (PDF)